Dezinfekčné prostriedky

CLEAMEN 540 Alkoholová dezinfekcia AP s rozprašovačom 1 l

Cleamen 540 dezi AP Alkoholový dezinfekčný prostriedok je určený pre dezinfekciu menších plôch ako operačné stoly, nástroje, zdravotnícke prostriedky, lôžka, gumová obuv, laboratórne prístroje a plochy vyžadujíce zvýšený dezinfekčný režim. Prostriedok má vynikajúce dezinfekčné účinky so širokým spektrom a vysokou spoľahlivosťou.  Prostriedok se používa NERIEDENÝ. Neobsahuje chlór a odstraňuje viac než 99,99% vitálnych foriem mikroorganismov. Prostriedok nie je parfémovaný. Spektrum účinku:Baktericidný: baktérie G+ a G- vrátane TBCFungicídny: väčšina mikroskopických húb.Biocídny typ: 2,4 (domácnosť, zdravotníctvo, potravinársky priemysel) Výhody použitia:Prostriedok má vynikajúce dezinfekčné účinky so širokým spektrom a vysokou spoľahlivosťou. Príjemná vôňa kryje dezinfekčné pachy. Použitie:Na ošetrované plochy doporučujeme prostriedok aplikovať mechanickým rozprašovačom zo vzdialenosti 40-50 cm. Nanesený prostriedok neotierať. Prostriedok je možné použiť aj pre ponornú dezinfekciu, napríklad k dezinfekcii pomôcok v holičstve, kaderníctve, kozmetických salónoch, masérskych salónoch a pod. Dezinfikované = nástroje a pomôcky nechať v pracovnom roztoku 15 minut. Pred použitím opláchnuť vodou.Nerozprašujte do otvoreného ohňa! Prípravok obsahuje prchavé a horľavé látky.Prípravok nie je vhodný pre dlhodobé používanie na plastové povrchy.Prostriedok obsahuje následovné účinné biocídne látky (g/100 zmesi):ethanol (CAS: 64-17-5): 20gpropán-1-ol (CAS: 71-23-8): 40g  Identifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES. Výstražné slovo - Nebezpečenstvo Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:Veľmi horľavá kvapalina a pary / H225 Spôsobuje vážne poškodenie očí / H318Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty / H336 Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS05,GHS07 Zložky zmesi k uvedeniu na etiketeObsahuje propán-1-ol, propán-2-ol a butanón.Štandardné vety o rizikovostiH225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojovzapálenia. Nefajčite.P260 - Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo na miesto určené obcou.Doplňujúce informácie na štítkuŽiadne povinné doplňujúce informácie podľa nariadenia CLP nie sú vyžiadané.Zloženie: ≥ 30% dezinfekčné prostriedky a voda Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Do obchodu

Najhľadanejšie