...

CLEAMEN 127 - Impregnátor povrchov 1 l

Do obchodu

Cleamen 127 je tekutý prostriedok určený na ochranu povrchu savých a čiastočne savých materiálov, keramických a kamenných podláh a obkladov stien.Preniká do pórov a vytvára vodoodpudivú membránu, ktorá chráni povrch pred tvorbou vápenných usadenín a zvyšuje jeho odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia.Zamedzuje usadzovaniu nečistôt a lepšie sa čistí, zaisťuje dlhodobé zlepšenie vzhľadu, pôsobí ako prevencia vzniku nečistôt.Určené pre savé materiály ako žula, mramor, pálená tehla, prírodný kameň, kabrinec, bridlice.Nie je vhodný na glazované materiály.Aplikačný postup:1) Povrch dôkladne umyť vhodným prostriedkom na daný materiál, zneutralizovať vodou  a nechať dobre vyschnúť. Povrch musí byť zbavený všetkých nečistôt!2) Za pomoci rozprašovača nastriekať impregnáciu rovnomerne na povrch v súvislej vrstve3) Pomocou mikrovláknového mopu impregnáciu rovnomerne rozotrieť po ploche     a) v miestach, kde zostane "kaluž", zotrieť okamžite prebytočný prostriedok    b) ak plocha vykazuje "suché" škvrny vsiaknuté impregnácia, potom ju lokálne doplníme.4) Povrch nechať 1 - 2 hodiny zaschnúť.5) Vyskúšať naliatím vody na povrch či je impregnácia dostatočná - v prípade vytvorenia kvapiek ako na rozpálenej platni prejdite k bodu 7)6) Minimálne 1x zopakovať bod 2) a 3). Nechať zaschnúť cca 1 hodinu.7) Ak je to možné povrch preleštiť kotúčovým strojom s padom s kančím chlpom a vysokými otáčkami. V prípade menších plôch, alebo vertikálnych plôch produkt zapracujeme bielym padom, alebo necháme len zaschnúť.8) Celú plochu možno zaťažovať po 6-tich hodinách a umývať ju možno po 24 hodinách.     Pre následnú údržbu je vhodné používať bežné čistiace prostriedky, napríklad Cleamen 145, alebo Cleamen 146 a pod.

Spotreba podľa tabuľky je orientačná a môže sa na jednotlivých materiáloch a ich prevedeniach významne líšiť.Pre aplikáciu na väčších plochách preto odporúčame vykonať vzorku.Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.Pred nanášaním impregnácie musia byť plochy zbavené všetkých nečistôt!Nečistoty, ktoré zostanú na povrchu pred nanesením impregnácia už nepôjdu odstrániť!
UFI: FEF0-U0G2-R00A-XD2A
Identifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.
Výstražné slovo - Nebezpečenstvo
Nebezpečné vlastnostiH304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P301+P310 - PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.P331 - Nevyvolávajte zvracanie.P405 - Uchovávajte uzamknuté.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS08

Najhľadanejšie